Cookie- og privatlivspolitik

Areopagos’ privatlivspolitik lever op til kravene i Persondataforordningen. Her kan du læse om, hvordan og med hvilket formål vi indsamler personoplysninger.

Privatlivspolitik i Areopagos Danmark

Denne persondatapolitik er senest opdateret 01.10.2018

 • 1.1
  Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside, deltagelse i vore arrangementer m.v. I persondatapolitikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger heri, som du ikke kan acceptere. På www.areopagos.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af persondatapolitikken.

 • 2.1
  Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

  Areopagos Danmark
  Peter Bangs Vej 5B
  2000 Frederiksberg
  23 60 23 50
  info@areopagos.dk
  SE/CVR: 10526094

  2.2
  Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, nr. 502 som blev vedtaget 23. maj 2018.

  2.3
  Alle spørgsmål vedrørende nærværende persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse, skal i første omgang rettes til den til enhver tid fungerende landsleder. Nuværende landsleder er Lars Mollerup-Degn, lmd@areopagos.dk, 20 14 03 78.

 • 3.1
  Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

  Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
  Dataansvarlig Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.
  Databehandler Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
  Behandling Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Areopagos.
  Særlige Kategorier af Personoplysninger Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
  Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
  Databeskyttelsesloven Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, nr. 502 som blev vedtaget 23. maj 2018.
 • 4.1
  Afhængig af om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, deltagelse i rejser eller arrangementer, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemsskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, kundeservice og/eller i forbindelse med vores kommunikation over for dig i forbindelse med markedsføring, kampagner, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, kurser, rejser eller på anden måde deler personoplysninger med os.

 • 5.1
  Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

  5.1.1
  Når du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse. Vedrører dit engagement økonomiske bidrag eller kontingentbetaling indsamler vi også som regel registrerings- og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, vi skal oprette en betalingsserviceaftale, eller såfremt vi har en indberetningspligt. I visse tilfælde registrerer vi også dine indberettede oplysninger om familiære tilhørsforhold på bopælen for at undgå dobbeltforsendelser og for at du kan opnå særlige husstandsrabatter m.v. Hvis vi får det oplyst, vil vi også registrere din stilling eller uddannelse, med henblik på koordinering af eventuel frivillig indsats o.lign., ligesom vi af hensyn til dokumentation af antal myndige medlemmer over for myndigheder vil registrere fødselsår på medlemmer, i det omfang vi får det oplyst.

  5.1.2
  Når du deltager i en af vores rejser, indsamler vi yderligere oplysninger om pas og pasbillede til brug i billetkøb og visumansøgning. Vi kan også indsamle oplysninger om civilstatus, i fald det har betydning for indkvartering på rejsen. I forbindelse med deltagelse i rejser kan det være nødvendigt at indsamle særligt følsomme oplysninger omkring medicin, helbred o.lign.

  5.1.3
  Når du ansøger om ansættelse eller udsendelse indsamler vi oplysninger om pas og pasbillede til brug i billetkøb og visumansøgning. Vi indsamler også særlig følsomme oplysninger om civilstatus, helbred, medicin, referencepersoner og religiøst tilhørsforhold som et led i den specifikke screeningsproces, som har til sigte at vurdere egnethed og relevans for ansættelse og indgåelse i relationer med internationale partnere m.v. Der kan også forekomme gennemførelse af personlighedstest i forbindelse med ansøgninger eller uddannelse af frivillige eller ansatte. For personer, der som frivillig eller ansat skal beskæftige sig med børn og unge, vil vi indhente børneattester.

  5.1.4
  Harmløse fotos og video af registrerede i givne situationer (dermed ikke portrætbilleder) optaget på en af Areopagos arrangeret rejse eller et af Areopagos arrangeret arrangement kan blive brugt i informations- eller markedsføringssammenhæng f.eks. på tryk eller online, medmindre den registrerede direkte frabeder sig dette ved henvendelse på skrift til info@areopagos.dk.

  5.1.5
  Udover det ovenfor nævnte indsamler vi som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, med mindre oplysningen har betydning for måden, hvorpå vi forsvarligt kan yde dig de services, du efterspørger.

  5.2
  Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

  5.2.1
  I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger fra andre end dig selv. Det kan eksempelvis være fra CPR-registret, teledata, postvæsnet eller offentligt tilgængelige adresseregistre. Dette sker med henblik på at holde dine kontaktoplysninger opdaterede således, at du kan modtage det forventede materiale og informationsoplysninger fra os. Vi indsamler dem ligeledes for at kunne berige de oplysninger, vi har fra dig, skulle vi eksempelvis mangle din adresse til fremsendelse af medlemsblad eller generalforsamlingsmateriale m.v. Hvis vi modtager et bidrag, som ikke kan identificeres i bankudskriften eller på anden vis, kan vi ligeledes anmode banken om oplysninger om indbetalers identitet.

 • 6.1
  På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login, sessioner og indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det vil hjemmesiden ikke fungere optimalt og visse funktioner kan ikke tilgås. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende persondatapolitik. Du kan læse vores cookiepolitik på vores hjemmesider, bl.a. på www.areopagos.dk.

 • 7.1
  Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål, afhængig af om du er medlem, kunde, rejsende, frivillig, ansat, hjemmesidebesøgende eller bidragyder hos os.

  7.1.1 Er du medlem eller frivillig hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

  • kunne administrere dit medlemsforhold;
  • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab og vores arbejde via post, e-mail, telefon eller sociale medier;
  • kunne sende dig markedsføringsmateriale i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;
  • kunne indberette fradragsberettigede donationer til SKAT.
  • Håndtere din eventuelle deltagelse i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde, som frivillig eller lign.

  7.1.2 Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

  • bestille visum, flybilletter og andre dokumenter eller adgangsbilletter i tilfælde af rejsedeltagelse;
  • vurdere egnethed til deltagelse i rejser, særligt m.h.p. svært tilgængelige steder eller i udfordrende klimatiske forhold;
   opkræve betaling for ydelser;
  • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
  • kunne sende ordrebekræftelser og udføre dine ordrer;
  • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
  • kunne udføre passende service og registrering i tilfælde af deltagelse i arrangementer;
  • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

  7.1.3 Er du bidragyder hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

  • kunne administrere din/dine indbetaling(er);
  • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
  • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;
  • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

  7.1.4 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at:

  • kunne stille funktionerne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
  • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
  • optimere vores hjemmesiders indretning;
  • målrette annoncering på sociale medier.
 • 8.1
  Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, indgår i et kundeforhold ifm. rejser, arrangementer eller vores online-butik, eller du indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du f.eks. har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a) og (b), idet du har givet dit samtykke ved at give os dine personoplysninger, og at behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

  8.2
  Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

  8.3
  Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn, din alder, dit telefonnummer, din e-mailadresse og/eller postadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består i at kende til dine præferencer, så vi kan målrette tilbud til dig, som du med større sandsynlighed vil finde relevant, og i sidste ende tilbyde information og ydelser, som bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag m.v.

  8.4
  Vi har en legitim interesse i at behandle Personoplysninger som vedrører bankoplysninger, i det tilfælde at du ønsker at tegne en fastgiveraftale via Betalingsservice til vores arbejde. Behandlingen af bankoplysninger er nødvendig for at kunne imødekomme og behandle denne service. I det øjeblik aftalen er oprettet ved Betalingsservice, har vi ikke længere adgang til dine bankoplysninger.

  8.5
  I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det være sig til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal eksempelvis gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det er ligeledes i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor en del af grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

  8.6
  Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, f.eks. oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores Behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (a), idet du i et sådant tilfælde vil have afgivet specifikt samtykke til behandling af dine helbredsoplysninger, f.eks. i tilfælde af rejsedeltagelse. Da vi er en forening med formål af religiøs art, anser vi også medlemskab af foreningen som en følsom oplysning.

  8.7
  Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men f.eks. blot bruger af vores hjemmeside eller deltager ad hoc i en underskriftsindsamling, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering eller i henhold til formålet med underskriftsindsamlingen. Læs mere i vores cookiepolitik på www.areopagos.dk. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag for beskrevet ovenfor under punkt 8.2.

 • 9.1
  Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med f.eks. udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores eksterne administration, database, hjemmeside mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support, vores bank og revisor og betalingsaftaler. Vi kan desuden dele Personoplysninger med vore medrejsearrangører i tilfælde af deltagelse i rejser.

  9.2
  Når du ansøger om udsendelse til arbejde for international partner, gør vi opmærksom på, at vi deler alle oplysninger med vores samarbejdspartnere, som du i givet fald skal arbejde for eller sammen med.

  9.3
  I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger, i det omfang vi er forpligtede hertil, eksempelvis som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.

 • 10.1
  Areopagos kan dele Personoplysninger, hvor det er relevant, med betroede internationale samarbejdspartnere, typisk i Hong Kong og Kina. Personoplysningerne videregives med henblik på at administrere rejsen/opholdet. Ansatte i Areopagos med sikkerhedsgodkendt adgang, kan ligeledes tilgå kunder, medlemmer og giveres Personoplysninger på elektroniske devices på udlandsrejser uden for EU/EØS.

  10.2
  Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

 • 11.1
  Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe vi har en lovlig og saglig grund til det. I systemer, hvor der er mulighed for det, anvender vi automatiske slette- og anonymiseringsprocedurer. I de systemer hvor det ikke er muligt, har vi opsat løbende kontroller for at sikre, at personlysninger gennemgås og slettes/anonymiseres efter nedenstående regler:

  11.2
  Er du kunde eller rejsende hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i 5 år plus indeværende år i henhold til bogføringsloven.

  11.2
  Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år + løbende år fra din udmeldelse eller sidste betaling af kontingent i henhold til bogføringsloven. Herefter vil vi bevare visse data i anonymiseret form af hensyn til medlemsstatistik m.v.

  11.3
  Har du haft yderligere engagement ud over blot medlemskab, kan vi opbevare personoplysninger af følgende art og længde:

  • Referater fra diverse udvalgs- og arbejdsgruppemøder. Disse gemmes i princippet uendeligt som dokumentation for vedtagne beslutninger og af historisk interesse.
  • Korrespondance i breve, mails m.v., med faglige eller sagsmæssige spørgsmål gemmes i op til 3 år. I enkelte tilfælde arkiveres de uendeligt, hvis de har betydning som dokumentation i forhold til aftaler, beslutninger eller historisk interesse.
  • Deltagerlister til kurser, arrangementer, medlemsmøder m.v. gemmes i op til 3 år + indeværende, bl.a. m.h.p. invitation til senere lignende arrangementer.

  11.4
  Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år + løbende år fra sidste registrerede bidrag i henhold til bogføringsloven.

  11.5
  Er du frivillig eller udsending hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år fra engagementets ophør. Dette gælder også for afviste ansøgere til et sådant engagement.

 • 12.1
  Indsigt

  12.1.1
  Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

  12.2
  Berigtigelse og sletning

  12.2.1
  Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

  12.3
  Begrænsning af Behandling

  12.3.1
  Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

  12.4
  Dataportabilitet

  12.4.1
  Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

  12.5
  Indsigelsesret

  12.5.1
  Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

  12.6
  Tilbagekaldelse af samtykke

  12.6.1
  Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

  12.6.2
  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til info@areopagos.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

  12.7
  Du kan skrive til info@areopagos.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

  12.8
  Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 • 13.1
  Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, medlem m.v.

 • 14.1
  I Areopagos Danmark er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

 • 15.1
  Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

  Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 • 16.1
  Areopagos er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne persondatapolitik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af persondatapolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af samme.

  16.2
  Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende persondatapolitik i fremtiden, vil blive offentliggjort på www.areopagos.dk og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Cookiepolitik

Søg her